Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

Poslovna ekonomija

poslovna ekonomijaPoslovna ekonomija predstavlja umetnost kupovine i prodaje robe iz ekonomske perspektive ili perspektive koja uključuje naučnu studiju o proizvodnji, distribuciji i potrošnju dobara i usluga. Spada u grupu ekonomskih nauka i omogućava upoznavanje načina upravljanja aktivnostima preduzeća i drugih organizacija da bi se na što efikasniji način ostvarili ciljevi poslovanja. Poznavajući poslovanje preuzeća, kao i principe i tehinke poslovanja, moguće je doprineti efikasnijem upravljanju preduzećem. Poslovna ekonomija obuhvata skup ekonomskih disciplina koje izučavaju poslovanje preduzeća u cilju utvrđivanja principa i tehnika, čija primena u privrednoj praksi omogućava efikasnije ostvarenje ciljeva preduzeća. Principi poslovne ekonomije omogućavaju efikasnije ostvarivanje ciljeva preduzeća, izgradnju strukture i funkcionisanje preduzeća, organizaciju rada preduzeća. Različite tehnike poslovne ekonomije omogućavaju analizu rezultata poslovanja preduzeća, analizu položaja preduzeća na tržištu, realizaciju složenih projekata, itd.

Poslovna ekonomija neraskdivo je povezana sa menadžmentom i obično se ove discipline izučavaju zajedno. Ovi studijski programi su sve popularniji jer obezbeđuju najšire mogućnosti zapošljavanja. Danas gotovo da nema firme kojoj nisu potrebni ekonomisti, stručnjaci za finansije, menadžment, marketing. Svi privredni subjekti podležu nekom obliku finansijskog izveštavanja, svako srednje preduzeće po zakonu mora da vrši reviziju poslovanja, sve firme, ali i većina pojedinaca plaćaju neki oblik osiguranja. Ovaj studijski program nudi mogućnost zapošljavanja u brojnim oblastima, npr: bankama, brokersko-dilerskim društvima, međunarodnim finansijskim institucijama, konsalting firmama, osiguravajućim kompanijama, istraživačkim i marketinškim agencijama, medijima, knjigovodstvenim agencijama, ali i u srednjim školama, državnoj i lokalnoj upravi, informacionim centrima… Standardne discipline koje poslovna ekonomija pokriva su proizvodnja, marketing, finansije, kadrovi, računovodstvo, informatika, međunarodno poslovanje, saobraćaj, turizam, bankarstvo, itd. Najčešće se klasifikuju u četiri grupe: funkcionalna područja, pomoćna područja, posebna područja i povezujuće discipline. Takkođe je važno razlikovati pojmove mikroekonomija i makroekonomija. Mikroekonomija se odnosi na ekonomsko ponašanje pojedinih ekonomskih činilaca, prvenstveno preduzeća i individualnih potrošača. Sa druge strane makroekonomija se odnosi na proučavanje povezanih ekonomskih jedinica tj. privrede kao celine.

Osnovni zadatak poslovne ekonomije je sistematsko širenje znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća. Na taj način omogućava potpunije razumevanje samog preduzeća, zakonitosti njegovog funkcionisanja, odnosa sa okruženjem, kao i razumevanje i objašnjenje poslovanja preduzeća. Poslovna ekonomija propisuje kako preduzeće treba da funkcioniše i kako ono stvarno funkcioniše. Međutim, iako su principi poslovne ekonomije prvenstveno formulisani za potrebe upravljanja preduzećem, oni se koriste i u upravljanju drugim organizacijama – bolnicama, školama, fakultetima, a naročito poželjno i u državnoj upravi. Poslovna ekonomija je veoma povezana i sa drugim naučnim disciplinama. Preduzeće je objekt posmatranja i izučavanja velikog broja ekonomskih i neekonomskih naučnih disciplina, kao što su:

  • ekonomija, kao opšta nauka koja izučava procese i zakonitosti društvene reprodukcije;
  • naučne discipline koje izučavaju čoveka na radu: psihologija rada, fiziologija rada, ergonomija, sociologija rada i sl.
  • ekonomsko-analitičke i evidenciono-tehničke nauke kao što su: računovodstvo, analiza bilansa, statistika, informatika i sl.
  • tehničko-tehnološke nauke, koje proučavaju tehničke podsisteme u preduzeću i dr.

Pojave koje proučava poslovna ekonomija su u velikoj meri postale sastavni deo svakodnevnog života, pa ipak, najnovija istraživanja pokazuju najveći broj ljudi i dalje ne smatra da porast ili pad profita utiče na njihove živote.

Pogledajte i kako se odvija trgovanje na berzi i sta je to BELEX.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *