Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

Trgovanje na berzi

trgovanje na berziZa trgovanje na berzi, svaki akcionar mora da zna na koji način i od koga može dobiti stručnu pomoć. Trgovanje na berzi je moguće isključivo posredstvom brokera jer je to pravilo utvrđeno zakonskim propisima. Naime, organizovano tržište ili berza je mesto na kome se jedino može trgovati akcijama i to po strogim pravilima koja su kontrolisana od najviših državnih organa. Dobar primer predstavlja Beogradska berza sa svojim načinom uređenja. Trgovanje na berzi, u ovom slučaju Beogradskoj berzi, mogu trgovati samo brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke sa statusom člana Berze, dok druga lica, odnosno investitori, mogu trgovati isključivo preko članova Berze. Spisak svih članova Berze sa kontakt telefonima i adresama mogu se pronaći na sajtu Beogradske berze, kao i na pultu Beogradske berze u njenom sedištu. Prijem hartija od vrednosti na tržišta Berze obavlja se u odeljenju za lusting, a preduzeća i kompanije koja su izdavaoci tj. emitenti hartija od vrednosti komunikaciju sa odeljenjem listinga obavljajući to neposredno ili posredstvom svog korporativnog agenta. Komunikacija sa odeljenjem listinga podrazumeva administrativne radnje podnošenja zahteva i druge propisane dokumenracije neophodne za prijem na neko od tržišta Berze, kao i pomoć u načinu kompletiranja i dostavljanja te dokumentacije, ukoliko je ista potrebna izdavaocu. Za trgovanje na berzi, akcionar mora, takođe da zna, kome i kako da ispostavi nalog za trgovanje, koje hartije su uključene na berzi, kada se održavaju aukcije, tržišnu cenu akcija, način na koji će znati da je njegov nalog izvršen, kako dokazuje posedovanje akcija (ili novca za kupovinu akcija), koliko sve to košta i ima li kakvih poreskih obaveza itd. Obzirom da je svakako neophodna stručna pomoć za trgovanje na berzi, prvi korak ka rešavanju svih praktičnih dilema, jeste potpisivanje ugovora o obavljanju poslova posredovanja sa odabranim brokersko-dilerskim društvom tj. brokerom. U praktičnom smislu, ugovorom koji klijent potpisuje sa brokerom, brokeru se daje ovlašćenje za otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti, kao i generalno ovlašćenje za poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti. To znači da činom potpisivanja ovog ugovora sa brokerom dolazi do rešavanja početničkih nedoumica svakog klijenta, jer u samom početku trgovanje na berzi izgleda kao jako komplikovan posao. Zbog toga je važno znati da je svaki broker dužan da klijentu preda Pravila poslovanja svog brokersko-dilerskog društva, kako bi se klijent informisao o detaljima načina rada tog brokersko-delerskog društva, kao i da mu pruži osnovne informacije o tržištu hartija od vrednosti i hartiji za koju je klijent zainteresovan. U optšem smislu, ove osnovne informacije, zapravo čine osnovno upoznavanje klijenta i njegovu predstavu o radu na berzi, odnosno, kako se odvija trgovanje na berzi. Dalji tok detaljnijeg upoznavanja klijenta sa procedurom podrazumeva da klijent treba da dobije od brokera informaciju o načinu ispostavljanja naloga za trgovanje, o vrstama naloga koje može ispostaviti i šta znači koja vrsta naloga. Broker je, takođe dužan, da klijentu pruži i sve ostale značajne informacije, s tim da nivo tih informacija zavisi od stepena znanja klijenta o poslovima sa hartijama od vrednosti, kao i o  njegovim pravima i obavezama u pogledu odnosa sa brokerom. Trgovanje na berzi, posmatrano sa aspekta raznolikosti i različitosti među klijentima, zapravo može imati i individualno svojstvo, a u zavisnosti od obrazovanja, socijalno-društvene strukture i dr. osobina klijenta koje utiču na njegovu ličnu percepciju berzanskog poslovanja. U svakom slučaju, svaki klijent treba da zna da nakon obavljanja prethodno definisanih pravnih radnji, otvaranja računa, razmene informacija i sl., odnos brokera i klijenta se nadalje odvija procedurom ispostavljanja naloga za trgovanje, što je suština obavljanja ove vrste posla koja se zove trgovanje na berzi.

Saznajte i šta je to berza poslova.

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *