Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

Kursna lista

kursna listaKursna lista i formiranje kursne liste su u nadležnosti banaka, odnosno Narodne banke Srbije. Formiranje kursne liste vrši se prema propisima iz Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Narodna banka Srbije, što obezbeđuje njenu transparentnost i ujedno zaštitu građana. Kupovina i prodaja deviza je moguća isključivo u ovlašćenim menjačnicama, a pošto se menjačkim poslovima mogu baviti isključivo banke i ovlašćeni manjači proizilazi da je u njihovom domenu i formiranje kursne liste. Kursna lista po kojoj se obavljaju menjački poslovi objavljuje se jednom dnevno i važi samo na taj dan. Svaki menjač koji je ovlašćen za poslovanje sa devizama vrši slobodno formiranje svoje kursne liste ali u saglasnosti sa kursnom listom za efektivu banke sa kojom je prethodno potpisao ugovor za obavljanje menjačkih poslova. Praktično, to znači da je jednom formirana i objavljena kursna lista obavezujuća za sve učesnike u obavljanju menjačkih poslova. Sve poslovne banke svakoga dana i jednom dnevno (na početku svog radnog dana) formiraju i objavljuju svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac. To formiranje obavljaju prema utvrđenom principu pravilno ukrštenih kurseva, a u skladu sa međuvalutnim odnosima na međunarodnom tržištu važećim u momentu formiranja kursne liste. Isti princip važi za sve ovlašćene menjače, odnosno one koji se bave manjačkim poslovima.

Narodna banka Srbije svakog radnog dana (na početnu svog radnog vremena) utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema drugim valutama. Kurs se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani novac za kupovinu i prodaju na deviznom tržištu i to prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru. To znači, da se kursna lista Narodne banke Srbije formira primenom principa pravilno ukrštenih kurseva u skladu sa međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima i to u momentu utvrđivanja kursa. Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize, odnosno za efektivni strani novac se formiraju pomoću marži (oduzimanjem i dodavanjem), a u odnosu na zvanični srednji kurs dinara. Visina marži se utvrđuje odlukom, koja je u nadležnosti kabineta guvernera Narodne banke Srbije. Kursom dinara prema evru se smatra protivvrednost jedinice strane valute – evra u dinarima. Narodna banka Srbije objavljuje podatak o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na svojoj internet prezentaciji po pravilu do 18,00 časova svakog radnog dana, a taj kurs se primenjuje od 08,00 časova narednog dana. Kursna lista sadrži i druge valute, za koje Narodna banka na početku svakog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema durgim valutama. Narodna banka Srbije, isto kao i komercijalne (poslovne) banke kupuje i prodaje devize na međunarodnom deviznom tržištu, a po kursevima koje slobodno formiraju na osnovu ponude i tražnje. Prema navedevom, sve aktivnosti koje se tiču deviznog poslovanja su u potpunosti pod kontrolom i u nadležnosti Narodne bakne Srbije, kao centralne banke, a shodno tome i sve radnje koje se obavljaju u tom domenu, gde zasigurno spada i procedura kako se formira i objavljuje zvanična kursna lista.

Ukoliko smatrate ovaj clanak zanimljivim, mozda ce Vam i konverzija valuta biti interesantna.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *